برآورد هزینه

یکی از پکیج های زیر را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید.

پکیج نقره ای

طراحی داخلی
قیمت متر مربع بنا ۱۵۰۰۰ تومان
 • تصویر سه بعدی
 • نقشه فاز یک
 • فایل JPG
 • یک مرحله ادیت
 • دو مرحله ادیت
 • نقشه فاز دو
 • سه مرحله ادیت
 • دیتیل اجرایی
 • نقشه نور پردازی
 • کارشناس حضوری
 • متره و برآورد طرح ها
 • نظارت بر اجرای کار
 • انیمیشن

پکیج برنزی

طراحی داخلی
قیمت متر مربع بنا ۲۰۰۰۰ تومان
 • تصویر سه بعدی
 • نقشه فاز یک
 • فایل JPG
 • یک مرحله ادیت
 • دو مرحله ادیت
 • نقشه فاز دو
 • سه مرحله ادیت
 • دیتیل اجرایی
 • نقشه نور پردازی
 • کارشناس حضوری
 • متره و برآورد طرح ها
 • نظارت بر اجرای کار
 • انیمیشن

پکیج طلایی

طراحی داخلی
قیمت متر مربع بنا ۲۵۰۰۰ تومان
 • تصویر سه بعدی
 • نقشه فاز یک
 • فایل JPG
 • یک مرحله ادیت
 • دو مرحله ادیت
 • نقشه فاز دو
 • سه مرحله ادیت
 • دیتیل اجرایی
 • نقشه نور پردازی
 • کارشناس حضوری
 • متره و برآورد طرح ها
 • نظارت بر اجرای کار
 • انیمیشن

پکیج دیاموند

طراحی داخلی
قیمت متر مربع بنا ۳۰۰۰۰ تومان
 • تصویر سه بعدی
 • نقشه فاز یک
 • فایل JPG
 • یک مرحله ادیت
 • دو مرحله ادیت
 • نقشه فاز دو
 • سه مرحله ادیت
 • دیتیل اجرایی
 • نقشه نور پردازی
 • کارشناس حضوری
 • متره و برآورد طرح ها
 • نظارت بر اجرای کار
 • انیمیشن